On this page we collect use cases to get a better understanding on how people new to wikis try to paste in code. We only collect stuff here where something obviously went wrong, because users **did not know** the markup beyond the simplest rules (Headings, Bold and Italics). 

!!!Copy text from Word
This user obviously copied something from word (because of the word bullet list characters). The missing of a blog-style linebreak option messed up his output, he deleted the page again and did not edit any further.
{{{
Most orthopaedic surgeons agree that the initial treatment of congenital clubfoot should be non-operative, beginning in the first days of life. Controversy is present about the need of extensive soft tissue release.
While there is a renaissance of the less invasive Ponseti technique in the USA, the majority of European surgeons prefer more invasive techniques like posteromedial release by Turco. 

Surgical Techniques

•	Lengthening of Achilles Tendon
•	Posterior and Posteromedial Release
•	Peri- and Pantalar Release
•	Transfer of Tendons

References
Döderlein L, Wenz W, Schneider U. Der Klumpfuß; Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999 
Ponseti I. Clubfoot Management, J Pediatr Orthop 20(6), 699-700, 2000
Turco VJ. Surgical correction of the resistant clubfoot: one stage posteromedial release with internal fixation: a preliminary report. J Bone Joint Surg 53A:477-97, 1971
}}}

== Page "good enough" ==
This user filled in the text between the headings on a wiki supporting Creole 0.1 with blog-like line breaks. The page wasn't edited any further, there were no attempts to use any markup, there are other pages from the wiki mentioned, but not linked. Some of the formatting (indentation) is lost, but the user decided it's "good enough" and left it.

Note the use of varying bullet characters rather than indentation or repeating the bullet to mark a change in list level.

{{{
== Programowanie obiektowe ==

Liczba godzin wykładu: 30 
       ćwiczeń:
     laboratoriów: 30
==== Wymagania przedmiotowe ====
Podstawy programowania

==== Sylabus ====
I. Programowanie obiektowe w języku Java

1) Wprowadzenie do programowanie obiektowego oraz języka Java: 
-	programowanie w podejściu proceduralnym, a programowanie w podejściu obiektowym,
-	klasa i obiekt w paradygmacie programowania obiektowego (tożsamość, stan, zachowanie, hermetyzacja,)
-	wprowadzenie do Javy (zarządzanie pamięcią, uruchamianie programów),
-	anatomia języka Java (zmienne, typy, instrukcje).

2) Klasa, a obiekt:
-	klasa i obiekt w języku Java (klasa, składowe klasy, definicja klasy, klasa i instancja klasy),
-	metody i ich wywołanie,
-	metoda finalize
-	konstruktor,
-	czas życia obiektu,
-	ukrywanie implementacji (modyfikatory dostępu, dostęp „przyjazny”),
-	pakiety.

3) Dziedziczenie, polimorfizm, klasa abstrakcyjna, interfejsy:
-	dziedziczenie i hierarchia klas,
-	widoczność składowych podczas dziedziczenia,
-	polimorfizm,
-	klasa abstrakcyjna,
-	interfejsy,
-	słowo kluczowe final,
-	klasy wewnętrzne.

4) Związki pomiędzy obiektami oraz ich realizacja w języku Java:
-	związki pomiędzy obiektami,
-	przesyłanie komunikatów
-	specjalizacja / generalizacja (właściwości, jak rozpoznać związek specjalizacja / generalizacja),
-	asocjacja (asocjacja, a powiązanie; liczność asocjacji, realizacja asocjacji binarnej, realizacja asocjacji 1-n, realizacja asocjacji n-n)
-	agregacja.

5) Przechowywanie obiektów:
-	tablice,
-	kolekcje,
-	iteratory.

6) Wybrane zagadnienia implementacyjne języka Java:
-	obsługa wyjątków,
-	system wejścia – wyjścia (strumienie, klasa File)
-	serializacja obiektów,
-	zarządzanie typami (RTTI).

7) Zastosowania języka Java:
-	budowa interfejsu okienkowego (Swing),
-	obsługa zdarzeń,
-	aplety (budowa, pliki JAR),
-	środowisko J2EE.

II. Efektywne programowanie w językach obiektowych

8) Analiza i projektowanie obiektowe
-	cykl życia oprogramowania oraz miejsce w tym cyklu na analizę i projektowanie obiektowe,
-	zunifikowany język do modelowania obiektowego UML (czym jest UML, diagram klas, diagramy interakcji),
-	analiza obiektowa (identyfikacja obiektów, atrybutów i związków pomiędzy obiektami),
-	projektowanie obiektowe (identyfikacja metod, czym są wzorce projektowe).

III. Środowisko .NET oraz programowanie obiektowe w języku C#

9) Środowisko .NET 
-	środowisko uruchomieniowe .NET Framework (WinForms, ASP.NET, klasy bazowe, CLR)
-	wspólne środowisko uruchomieniowe (język pośredni MSIL, wspólny system typów CTS, metadane zarządzanie pamięcią, obsługa wersji, pojęcie złożenia)
-	współpraca pomiędzy językami .NET (VB, C#, MC++),
-	kod zarządzany i niezarządzany w MC++

10) Programowanie obiektowe w języku C#
-	przestrzenie nazw,
-	typy wartości i typy referencyjne,
-	tablice,
-	przekazywanie parametrów do funkcji (metod),
-	klasy,
o	stale, pola, metody, metody generyczne,
o	konstruktory, finalizatory,
o	dziedziczenie,
o	widoczność składowych klas,
-	właściwości,
-	mechanizm obsługi zdarzeń,
-	przeładowywanie operatorów,
-	interfejsy.


IV. Programowanie obiektowe w języku C++

11) Podstawy języka C++:
-	wprowadzenie do C++ (C++ a Java i C#; zarządzanie pamięcią, uruchamianie programów),
-	anatomia języka C++ (zmienne, typy, instrukcje),
-	klasa i obiekt w języku C++ (klasa, składowe klasy, widoczność składowych, definicja klasy, klasa i instancja klasy),
-	metody i ich wywołanie,
-	konstruktor, destruktor,
-	czas życia obiektu.

12) Dziedziczenie, polimorfizm, klasa abstrakcyjna, wielokrotne wykorzystanie kodu:
-	konstruktor i destruktor w klasie pochodnej,
-	wielokrotne dziedziczenie,
-	polimorfizm (metody wirtualne, wczesne i późne wiązanie, wirtualne destruktory),
-	klasa abstrakcyjna.
-	funkcje i klasy zaprzyjaźnione,
-	przeładowanie operatorów,
-	kopiowanie obiektów, konstruktor kopiujący,
-	korzystanie z szablonów klas, 


==== Cel przedmiotu ====

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych z programowaniem obiektowym oraz ich realizacją w wybranych językach programowania. Podstawowe pojęcia programowania obiektowego wprowadzane są w oparciu o język Java, różnice w innych językach ilustrowane są na przykładzie C# oraz C++. Na wykładzie przedstawione jest znaczenie dla programowania obiektowego analizy i projektowania obiektowego oraz języka UML. Wykład jest w pełni skorelowany z ćwiczeniami laboratoryjnymi tzn. zagadnienia omawiane na wykładzie są pogłębiane na laboratoriach poprzez analizę przez studentów przykładowych programów ilustrujących omawiane zagadnienia. Praca studentów na laboratoriach polega ponadto na pisaniu małych programów do każdego z zagadnień omawianych na wykładzie. Studenci są również zobowiązani do zrealizowanie indywidualnie projektów programistycznych w 2 językach programowania.

==== Literatura ====

Bruce Eckel, Thinking in Java, Helion, 2001
Cay S. Horstmann, G. Cornell, Core Java 2, Podstawy, Helion, 2003
Jerzy Grębosz, Symfonia C++, Oficyna Kallimach, 1999
Jerzy Grębosz, Pasja C++, Oficyna Kallimach, 1999
Craig Larman, Applying UML and Patterns, Prentice Hall, 2002
}}}


On the same wiki, this user apparently pasted text from Word or different document (note the bullets). While the page was edited since then by other users, the parts containing bullets were not changed. The page contains no markup apart from the initial, pre-defined headings.

Note inconsitences in paragraph spacing made by inserting random numbers of newlines.

{{{
== Analiza matematyczna dla informatyków 1 ==
Liczba godzin wykładu: 
       ćwiczeń:
     laboratoriów:
==== Wymagania przedmiotowe ====


==== Sylabus ====

Wykład 1

1.	Wiadomości wstępne i liczby rzeczywiste

·	Cele nauczania analizy dla informatyków.
·	Modele matematyczne i pojęcie funkcji.
·	Liczby naturalne, całkowite i wymierne – potrzeba liczb niewymiernych.
·	Aksjomaty liczb rzeczywistych i gęstość liczb wymiernych.
·	Porównanie liczb rzeczywistych i ich arytmetyki z arytmetyką komputerową.

Wykład 2

·	Istnienie pierwiastków rzeczywistych i funkcja potęgowa.
·	Logarytm i inne funkcje elementarne.
·	Geometryczna interpretacja zbioru liczb rzeczywistych.
·	Symbole plus i minus nieskończoność.

Wykład 3		
 
2.	Liczby zespolone i przestrzenie euklidesowe:

·	Definicja liczby zespolonej, działań arytmetycznych, części
rzeczywistej i urojonej, jednostki urojonej, liczby sprzężonej.
·	Interpretacja geometryczna liczb zespolonych.
·	Postać trygonometryczna i wzór Moivre’a.
·	Struktura liniowa przestrzeni euklidesowej.
·	Standardowy iloczyn skalarny i norma.
·	Nierówność Schwarza i odległość w przestrzeni euklidesowej.
·	Definicja przestrzeni metrycznej i przykłady.
·	Kula, zbiór otwarty i domknięty.


Wykład 4

3.	Punkty skupienia zbioru:
       
·	Pojęcie zbioru zwartego i definicja za pomocą punktów skupienia.
·	Zwartość kostki i wnioski: charakteryzacja zbiorów zwartych
w przestrzeni euklidesowej – tw. Heinego-Borela, tw. Bolzano-
-Weierstrassa.
·	Lemat Ascoliego i jego znaczenie dla aproksymacji.

4.	Ciągi:

·	Pojęcie ciągu.
·	Algorytm bisekcji znajdowania miejsc zerowych funkcji.
·	Pojęcie ciągu zbieżnego i podstawowe własności granic.
·	Przykład: granica ciągu  
·	Własności arytmetyczne i porządkowe granic.
·	Twierdzenie o trzech ciągach i zbieżność ciągów monotonicznych.
·	Podciągi i ich zbieżność.

Wykład 5

·	Ciągi w zbiorach zwartych.
·	Ciąg Cauchy’ego i jego podstawowe własności.
·	Zupełność przestrzeni euklidesowej.
·	Granica górna i dolna oraz ich własności.

5.	Szeregi liczbowe:

·	Naturalne przykłady szeregów.
·	Pojęcie szeregu.
·	Warunek Cauchy’ego zbieżności i zbieganie do zera wyrazu 
ogólnego szeregu.
·	Własności arytmetyczne zbieżności szeregów.
·	Szereg geometryczny.
·	Kryteria zbieżności szeregów: porównawcze, Cauchy’ego o za-
gęszczeniu, Dirichleta i Leibniza.
·	Szereg o wyrazach nieujemnych.


Wykład 6

·	Liczba e jako suma szeregu i jako granica ciągu.
·	Reprezentacja dziesiętna liczby wymiernej.
·	Szereg harmoniczny i anharmoniczny.
·	Szeregi bezwzględnie zbieżne i przestawianie ich wyrazów.
·	Kryteria ilorazowe Cauchy’ego i pierwiastkowe d’Alemberta
zbieżności bezwzględnej szeregów.

Wykład 7

6.	Granica i ciągłość funkcji:

·	Pojęcie granicy funkcji – definicja Cauchy’ego (otoczeniowa) 
i Heinego (ciągowa).
·	Własności arytmetyczne granic. 
·	Granice niewłaściwe i w nieskończoności. 
·	Liczba e jako granica funkcji.
·	Pojęcie funkcji ciągłej.
·	Ciągłość funkcji złożonej i własności arytmetyczne.
·	Ciągłość funkcji elementarnych.

Wykład 8

·	Funkcje ciągłe na zbiorach zwartych: osiąganie kresów i ciągłość
funkcji odwrotnej.
·	Własność Darboux na przedziałach i ścisła monotoniczność bijekcji
rzeczywistej.
·	Jednostajna ciągłość i tw. Cantora.
·	Funkcje ciągłe na przedziałach otwartych i domkniętych.

Wykład 9

7.	Różniczkowanie:

·	Pojęcie prędkości.
·	Pochodna i różniczka.
·	Ciągłość funkcji różniczkowalnej.

Wykład 10

·	Przykłady funkcji nieróżniczkowalnych .
·	Różniczkowanie funkcji elementarnych.
·	Własności arytmetyczne pochodnych.
·	Twierdzenie o pochodnej funkcji złożonej i funkcji odwrotnej.
·	Styczna do krzywej zadanej parametrycznie.

Wykład 11

·	Twierdzenie Fermata.
·	Twierdzenie Lagrange’a o wartości średniej i jego wnioski (funkcje
o pochodnej zerowej, funkcje o pochodnej niezmieniającej znaku,
warunki konieczne i dostateczne istnienia ekstremum lokalnego).
·	Reguła de l’Hôpitala.

Wykład 12

·	Pochodne wyższych rzędów i pojęcie przyspieszenia.
·	Przybliżanie lokalne funkcji wielomianami i wzór Taylora z resztą
Peano.
·	Wzór Taylora z resztą Cauchy’ego i Lagrange’a.
·	Funkcje analityczne i analityczność ex,  oraz 
·	Funkcje wypukłe, badanie wypukłości przy pomocy pochodnych.
·	Badanie przebiegu funkcji.

Wykład 13

·	Przybliżone rozwiązywanie równań: metoda stycznych i metoda siecznych. 

8.	Całka Riemanna:

·	Sumy górne i dolne oraz całki górna i dolna.
·	Definicja funkcji całkowalnej i całki, własności całek.
·	Całkowalność funkcji ciągłej, monotonicznej, mającej skończoną
liczbę punktów nieciągłości.
·	Wzór Newtona-Leibniza.

Wykład 14

·	Funkcja pierwotna.
·	Funkcje pierwotne funkcji elementarnych.
·	Podstawowe metody całkowania (przez części, podstawienie) –
przykłady na ćwiczeniach.
·	Metody całkowania całek oznaczonych (przez części, podstawienie) – przykłady na ćwiczeniach.
·	Uwagi o algorytmie całkowania funkcji wymiernych.
·	Zastosowania całek oznaczonych (długość łuku, pole figury,
objętość bryły obrotowej, praca).

Wykład 15

·	Powtórzenie i zastosowania.==== Cel przedmiotu ====


==== Literatura ====
Podręczniki podstawowe:

[1] A. Sołtysiak, Analiza matematyczna, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe UAM,
   Poznań, 1995.

[2] H. i J. Musielakowie, Analiza matematyczna, t.1, cz. 1, Wydawnictwo  
   Naukowe UAM, Poznań, 1993.

[3] W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe
   PWN, Warszawa, 1998.
[4] D. Estep, Practical analysis in one variable, Springer, New York 2002.

[5] H.Heuser, Lehrbuch der Analysis, B.G. Teubner, Stuttgart 1986.

[6] R. Plato, Concise Numerical Mathematics, AMS, Providence 2003

[7] E.W. Swokowski, Calculus with analytic geometry, Prindle, Weber,
   Schmidt, Boston 1979.
Zbiory zadań:

[8] J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, 
   WNT, Warszawa 1994.

[9] B.P. Demidowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, t.1, 2 i 3,
    Naukowa Książka, Lublin 1992 (t.1) i 1993 (t.2 i 3).

[10] G.N. Berman, Zbiór zadań z analizy matematycznej, PWN, 
    Warszawa 1975.

[11] W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, 
    t.1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975.
}}}

== Direct feedback ==
There is a post from a new user on [Meatball:SillyTextFormattingRules]